Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2021 conform S.I.R.F.

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2021 conform S.I.R.F.

Denumirea autorităţii contractante: ÎS „Fabrica de Sticlă din Chișinău”;

Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor): MD-2023, mun. Chişinău, str. Transnistria , 20;

Numărul de telefon şi persoana de contact: Zosim Eugen, 068268689;

Obiectul achiziţiei: Auditarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2021 conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară;

Societatea de audit trebuie să corespundă următoarelor criterii:

Conform situaţiei la data de 31 decembrie 2021 sa dispuna de cel puțin 2 auditori înregistrați în Registrul Public al Auditorilor, unul dintre care să aibă experienţă în domeniu de cel puţin 3 ani;

Cerinţele faţă de conţinutul ofertei serviciilor de audit:

1. Denumirea şi sediul societăţii de audit, telefoane de contact, poşta electronică, rechizitele bancare;

2. Lipsa sancţiunilor aplicate pentru ultimii 2 ani faţă de societatea de audit precum şi auditorilor din cadrul societăţii de audit,

3. Descrierea succintă a activităţii de audit, cu prezentarea experienţei auditorilor angajaţi;

4. Numărul misiunilor de audit şi tipurile de entităţi auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum şi, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;

5. Perioada de efectuare a auditului,

6. Termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanţa şi către conducere;

7. Termenul de prezentare a raportului auditorului;

8. Numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situaţiilor financiare anuale;

9. Utilizarea, după caz, a activităţii expertului, ţinînd cont de domeniul de activitate al entităţii;

10. Asigurarea riscului de audit conform contractului de asigurare de răspundere civilă pentru posibilele riscuri de activitate profesională

11. Lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepţia statului;

12. Onorariul de audit;

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 27.12.2021, 09.00.

Modalitatea întocmirii şi prezentării ofertei: Oferta se întocmeşte pe blancheta cu antet a societăţii de audit, în limba de stat, cu număr şi dată de ieşire, prin cancelaria ÎS „Fabrica de Sticlă din Chișinău”. Alte detalii sunt descrise în Hotărârea Guvernului nr. 875 din 22 decembrie 2015 cu privire la „Regulamentul cu privire la modul de selectare a entităților de audit și termenii de referință pentru auditarea situaților financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipal și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social”.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md